I. Postanowienia ogólne

 1.  Strona stspogoria.pl ma charakter informacyjny i jest prowadzona w celu prezentowania oferty usług polegających na organizacji rejsów szkoleniowych na Żaglowcu STS Pogoria, przez Pomorski Związek Żeglarski. Na Stronie poza danymi o charakterze informacyjno – promocyjnym, znajduje się formularz zgłoszeniowy, który umożliwiają Użytkownikowi zgłoszenie się na rejs szkoleniowy na Żaglowcu STS Pogoria.
 2. Administratorem Strony jest Pomorski Związek Żeglarski z siedzibą w Gdyni, przy al. Jana Pawła II 11, wpisany do rejestru przedsiębiorców oraz do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonych przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049945, NIP 5860104003, posiadający Certyfikat Okrętowy Stały z wpisem Armatora.
 3. Serwis jest prowadzony i funkcjonuje zgodne z zasadami Regulaminu.
 4. Regulamin określa zasady funkcjonowania Serwisu.
 5. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  • Serwis – strona www funkcjonująca pod domeną stspogoria.pl prowadzona przez Pomorski Związek Żeglarski;
  • Użytkownik – podmiot korzystający z funkcjonalności Serwisu.

II. Dane osobowe

Dane osobowe ujawnione przez Użytkownika w formularzu zgłoszeniowym lub subskrypcji są przetwarzane zgodnie ogólnym rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) Pomorski Związek Żeglarski (dalej: PoZŻ) informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Pomorski Związek Żeglarski z siedzibą w Gdyni, przy al. Jana Pawła II 11, wpisany do rejestru przedsiębiorców oraz do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonych przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049945, NIP 5860104003, posiadający Certyfikat Okrętowy Stały z wpisem Armatora Żaglowca STS Pogoria.
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących ochrony danych osobowych prosimy kontaktować się ze Sprzedawcą drogą elektroniczną, pod adresem:
 3. Podanie przez Użytkownika danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 4. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu kwalifikacji uczestnika na rejs szkoleniowy organizowany na Żaglowcu STS Pogoria oraz w trakcie realizacji tego rejsu, w tym także w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z przestrzegania Regulaminu Żaglowca STS Pogoria.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  • obowiązek prawny ciążący na PoZŻ, jako organizatorze rejsu i innych przepisów prawnych, określających udział członka załogi w sail training;
  • uzasadniony interes PoZŻ w zakresie danych zebranych w toku rekrutacji na rejs i dokumentowaniu przebiegu szkolenia żeglarskiego.
 6. Odbiorcą danych osobowych Użytkownika będą wspólnicy i pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
 7. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państw trzecich.
 8. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika.
 9. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
 10. Użytkownik posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Użytkownik uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 12. Dane użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

III. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin może być zmieniony przez PoZŻ, z tym zastrzeżeniem, że zmiana jest wiążącą dla Użytkownika wyłącznie po jej udostępnieniu.
 2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. Wszystkie prawa własności intelektualnej, łącznie z prawami autorskimi i znakami towarowymi, do materiałów publikowanych przez lub w imieniu PoZŻ na Stronie (np. tekst i obrazy) stanowią własność PoZŻ lub jej licencjodawców.