I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji życia i przebiegu służby na pokładzie STS „Pogoria” zwanego dalej „statkiem”.
 2. W sprawach nieokreślonych regulaminem obowiązują:
  • przepisy kodeksu morskiego,
  • zasady dobrej praktyki morskiej,
  • zarządzenia kapitana statku.
 3. Odstępstwa od regulaminu, po wcześniejszym uzgodnieniu z armatorem, są dopuszczalne w uzasadnionych przypadkach wyłącznie w rejsach promocyjnych.

II. Organizacja załogi statku

A. Załoga stała
 1. Załogę stałą stanowią – kapitan, mechanik (kierownik maszyn), bosman, kucharz. W uzasadnionych przypadkach skład załogi stałej może być zmieniony przez armatora pod warunkiem zapewnienia możliwości wypełnienia przez nią obowiązków opisanych w kolejnych punktach.
 2. Szczegółowy zakres obowiązków załogi stałej określają załączniki do umów o pracę, lub innych form zatrudnienia/współpracy, na podstawie których wykonywane są obowiązki.
  • Armator statku wyznacza Kapitana,  który przejmuje dowodzenie jednostki z chwilą podpisania odpowiedniego wpisu do dziennika okrętowego. Wpis zawiera datę i  godzinę oraz miejsce przekazania osoby przekazującego i  przejmującego oraz stan żaglowca i jego dokumentów. Kapitan swoją postawą i  kompetencjami powinien dawać dobry przykład pozostałym członkom załogi
  • Kapitan jest bezpośrednim przełożonym załogi stałej i odpowiada za bezpieczeństwo całej załogi, wyposażenie i majątek ruchomy oraz utrzymanie statku w stanie zdatnym do żeglugi, w tym za stan urządzeń nawigacyjnych i radarowych, pomocy nawigacyjnych, szkolenie załogi i prowadzenie alarmów ćwiczebnych oraz kontrolę stanu bezpieczeństwa i p. poż. Kontroluje ważność dokumentów statku, prowadzi dokumentację finansową i nadzór nad inwentaryzacją rozliczeń prowadzonych członków załogi stałej odpowiadających im obowiązkom.
  • Mechanik (kierownik maszyn) osoba posiadająca uprawnienia mechanika motorowodnego lub motorzysty wachtowego, podlega kapitanowi, odpowiada za dział maszynowy, w tym: stan techniczny siłowni, urządzeń pomocniczych tj.: maszynki sterowej, windy kotwicznej, chłodni, instalacji elektrycznych wraz ze światłami nawigacyjnymi i rozgłośnią jachtową. Gospodaruje wodą, paliwem, olejami i smarami.
  • Bosman podlega kapitanowi, odpowiada za dział pokładowy, w tym: stan techniczny urządzeń pokładowych (np.: urządzeń cumowniczych), żagli i olinowania oraz sprzętu ratowniczego, klar i czystość statku oraz za właściwą konserwację antykorozyjną. Konserwuje i naprawia meble.
  • Kucharz podlega kapitanowi, odpowiada za dział hotelowy, w tym: terminowe przygotowanie posiłków, właściwe przechowywanie prowiantu, zachowanie czystości w kambuzie, pentrze, magazynach prowiantowych oraz części hotelowej. Sporządza jadłospis i dokonuje rozliczenia prowiantu.
B. Kadra
 1. Kadrę rejsu stanowią oficerowie wachtowi i starsi wacht oraz (ewentualnie) zastępca kapitana.
 2. Kapitan określa każdorazowo zakres obowiązków i kompetencji zastępcy (kapitana-stażysty).
 3. Oficerem wachtowym (oficer pokładowy) może być osoba posiadająca minimum stopień jachtowego sternika morskiego, podstawowe szkolenie STCW oraz przynajmniej uprawnienia SRC. Mianowana jest na tę funkcję przez kapitana i zaakceptowana przez upoważnionego przez Armatora pełnomocnika. Oficer wachtowy podlega kapitanowi.
 4. Starszym wachty jest mianowany przez kapitana, na wniosek oficera wachtowego, najbardziej doświadczony żeglarz danej wachty. Pomaga on oficerowi wachtowemu w organizowaniu pracy wachty, obsadza stanowiska podczas wacht morskich i portowych, przydziela prace podczas wacht gospodarczych.
C. Załoga szkolna

Załogę szkolną stanowią pozostali uczestnicy rejsu, pełniący odpowiednie funkcje przydzielone im przez kapitana.

III. Organizacja życia i służby na statku

A. Zaokrętowanie

Podstawę zaokrętowania stanowi lista załogi dostarczona i podpisana przez upoważnionego przez Armatora pełnomocnika. Zaokrętowanie kadry i załogi szkolnej następuje z chwilą okazania osobie wyznaczonej przez kapitana dowodu osobistego lub paszportu, przydzielenia do wachty i określenia koi.

B. Szkolenie
 1. Każdy uczestnik rejsu powinien podnosić swoje
  kwalifikacje żeglarskie, uczestnicząc aktywnie w prowadzonym szkoleniu oraz samodzielnie, korzystając z dostępnych pomocy.
 2. Obowiązkiem każdego uczestnika rejsu jest, jak najszybciej po zaokrętowaniu, poznanie swoich obowiązków, a także samego jachtu, w szczególności : przeznaczenie i rozmieszczenie wszystkich lin olinowania ruchomego, rozmieszczenie sprzętu ratunkowego i p. poż.
 3. Znajomość olinowania jest egzekwowana przez pierwszego oficera, bosmana, oficerów wachtowych.
 4. Korzystanie w celach szkoleniowych z pomocy nawigacyjnych, z biblioteki nawigacyjnej oraz z instrukcji urządzeń nawigacyjnych i radiowych możliwe jest: jedynie w kabinie radiowej, nawigacyjnej lub klasie, za zgodą oficera.
 5. Szkolenie adaptacyjne oficerów przeprowadza kapitan i  obejmuje zapoznanie się z:
  • niniejszym regulaminem;
  • rozkładem alarmów, sygnałami i rolami alarmowymi;
  • rozmieszczeniem sprzętu ratowniczego i p. pożarowego;
  • rozmieszczeniem i obsługą urządzeń nawigacyjnych i sygnalizacyjnych;
  • obsługą takielunku i urządzeń pokładowych.
 6. Przeprowadzenie szkolenia adaptacyjnego jest odnotowywane w dzienniku jachtowym.
 7. Oficer wachtowy przeprowadza szkolenie swojej wachty w zakresie niniejszego regulaminu, procedur bezpieczeństwa i obsługi statku. Przeprowadzenie szkolenia jest odnotowywane w dzienniku jachtowym.
C, Rozkład dnia

Na statku obowiązuje następujący ramowy rozkład dnia:

 • do 0700 cisza nocna, wachty nawigacyjne, kotwiczne lub portowe
 • 7000 pobudka
 • 7000 – 0730 toaleta poranna
 • 0730 śniadanie
 • 0800 podniesienie bandery i apel poranny. Po apelu śniadanie wachty, która miała służbę do godz. 8.00 i wachty gospodarczej. Klar osobisty.
 • 0900 – 1300 prace bosmańskie lub zajęcia programowe.
 • 1330 obiad
 • 1500 – 1800 prace bosmańskie lub zajęcia programowe
 • 1830 kolacja
 • od 2300 cisza nocna.
D. Rozkład i sposób pełnienia wacht
 1. Ustala się następujące rodzaje wacht:
  • wachta nawigacyjna;
  • wachta portowa;
  • wachta gospodarcza;
  • wachta bosmańska.
 2. Obowiązujący rozkład wacht ilustruje załączony grafik, który jest wywieszony w mesie i kabinie nawigacyjnej. Grafik ten stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

Wachta nawigacyjna – Wachta nawigacyjna rozpoczyna się zbiórką na pokładzie rufowym na 10 minut przed przejęciem wachty, wtedy st. wachty przydziela poszczególne stanowiska. Na wachtę żeglarze wychodzą ubrani odpowiednio do warunków atmosferycznych, w pasach asekuracyjnych. Zadaniem wachty nawigacyjnej jest samodzielne prowadzenie statku, a w szczególności:

 • prowadzenie obserwacji wzrokowej i radarowej,
 • przestrzeganie MPZZM, w tym: prawa drogi, noszenie właściwych świateł i nadawanie sygnałów;
 • zapewnienie prawidłowej pracy żagli;
 • prawidłowe sterowanie;
 • prowadzenie nawigacji;
 • prowadzenie nasłuchu radiowego;
 • prowadzenie dziennika jachtowego.

Wachta nawigacyjna obsadza następujące stanowiska:

 • służbę obserwacyjną – 2 osoby na dziobie i 1 na rufie;
 • sternika;
 • asystenta nawigacyjnego do nasłuchu UKF i obserwacji radarowej oraz prowadzenia brudnopisu dziennika jachtowego;
 • żeglarzy trymujących żagle w miarę potrzeby.

Zmiany na stanowiskach powinny następować nie rzadziej niż raz na godzinę, zaleca się zmiany co 30 min.

W godzinach 2300-0700 co godzinę wyznaczony przez oficera wachtowego żeglarz dokonuje obchodu wnętrza statku zwracając uwagę na:

 • wyłączenie niepotrzebnych świateł i zapewnienie oświetlenia przejść i WC;
 • zapach dymu i inne nieznane zapachy;
 • zabezpieczenie lodówek;
 • zabezpieczenie pozostawionych ruchomych przedmiotów.

W godz. 0400-0800 wachta nawigacyjna pełniąca służbę (tzw. świtowa) myje pokład, klaruje wszystkie liny i przygotowuje banderę do podniesienia. Prace te wykonuje również w czasie postoju w porcie i na kotwicy.

Wachta kotwiczna – Wachtę kotwiczną pełni się wg rozkładu dla wacht nawigacyjnych.

Obowiązkiem wachty kotwicznej jest:

 • obserwacja sytuacji na morzu;
 • sprawdzanie pozycji i kontrola czy kotwica trzyma;
 • kontrola prawidłowego oświetlenia statku;
 • dokonywanie obchodu statku, jak podczas wachty nawigacyjnej.

Wachta kotwiczna może pełnić służbę w zmniejszonym składzie za zgodą kapitana.

Wachta gospodarcza – wachta gospodarcza trwa 24 godziny.

Zadaniem wachty gospodarczej jest:

 • utrzymanie porządku i czystości we wszystkich pomieszczeniach;
 • zapewnienie pomocy kucharzowi przy przygotowaniu posiłków;
 • wydawanie posiłków;
 • zmywanie naczyń i sprzątanie po posiłkach.

Wachta portowa – zadaniem wachty portowej jest:

 • czuwanie nad bezpiecznym zacumowaniem statku;
 • kontrola osób wchodzących i opuszczających statek;
 • utrzymanie porządku na pokładzie i dokonywanie obchodu statku jak podczas wachty nawigacyjnej.

W godz. 0800-2000 wachtę portową pełni wachta gospodarcza, w pozostałych godzinach wachty nawigacyjne.

Wachta bosmańska – jest to wachta, która nie ma w danym dniu służby nawigacyjnej w godzinach 0800-2000. Wachta ta w godz. 0900-1930 pozostaje do dyspozycji bosmana.

E. Stanowiska manewrowe

Stanowiska manewrowe przydzielane są w celu wykonania manewrów poprzedzonych alarmem manewrowym lub alarmem do żagli.

  1. Po ogłoszeniu alarmu manewrowego stanowiska manewrowe obsadzane są

w następujący sposób:

   • Bosman – zajmuje stanowisko na dziobie i kieruje pracą I wachty;
   • Mechanik – zajmuje stanowisko przy pulpicie na mostku;
   • Kucharz – obsadza ponton;
   • oficerowie wachtowi – zajmują stanowiska na dziobie, śródokręciu, rufie i w kabinie nawigacyjnej wg dyspozycji kapitana;
   • I wachta – obsługuje cumy, szpringi, rzutki na dziobie pod dowództwem bosmana;
   • II wachta – pod dowództwem wyznaczonego oficera obsługuje odbijacze i trap;
   • III wachta – pod dowództwem wyznaczonego oficera podnosi i opuszcza ponton;
   • IV wachta – pod dowództwem wyznaczonego oficera obsługuje cumy, szpringi i rzutki na rufie.

W czasie manewrów na silniku żeglarze niebiorący czynnego udziału w manewrze ustawiają się w swoich rejonach w szeregu możliwie blisko diametralnej statku tak, aby nie przeszkadzać w czynnościach związanych z manewrem.

   1. Alarm do żagli – po ogłoszeniu alarmu do żagli wachty obejmują następujące stanowiska manewrowe:
    • I wachta / I oficer – dziób – szoty i fały sztaksli fokmasztu, szoty foka, szoty, gordingi i gejtawy żagli rejowych;
    • II wachta / II oficer – śródokręcie – brasy, fały sztaksli grotmasztu, szoty, gordingi i gejtawy żagli rejowych;
    • III wachta / III oficer – śródokręcie – fały i dirki grotżagla, szoty sztaksli grotmasztu;
    • IV wachta / IV oficer lub starszy wachty – rufa – fały dirki i szoty bezana, szoty grota.

Obsługę żagli rejowych wykonują ochotnicy z poszczególnych wacht. Manewrami żaglowymi kierują kapitan i bosman. Oficerowie przydzielają stanowiska poszczególnym żeglarzom swoich wacht i nadzorują wykonywane przez nich czynności.

F. Podniesienie i opuszczenie bandery
 1. Zbiórka do podniesienia bandery zaczyna się o godz. 0755.
 2. Załoga szkolna ze starszymi wachty i oficerami wachtowymi staje w dwuszeregu na pokładzie rufowym w następującym porządku: na prawej burcie I i III wachta, na lewej burcie wachta II i IV, załoga stała na obu burtach od strony śródokręcia, kapitan, z-ca kapitana na mostku.
 3. Komendy do podniesienia bandery podaje oficer wachty świtowej (godz. 0400-0800), on też wyznacza żeglarzy do podniesienia bandery i dzwonu.
Zaleca się następującą sekwencję komend:

BACZNOŚĆ - NA BANDERĘ - BANDERĘ PODNIEŚ - BACZNOŚĆ - SPOCZNIJ.

Po podniesieniu bandery odbywa się apel w ramach którego:

 • kapitan podsumowuje wydarzenia dnia poprzedniego i omawia plan na dzień bieżący;
 • wydawane są bieżące polecenia i uwagi załogi stałej;
 • jest czas na zapytania, prośby, zażalenia i skargi.

Banderę zdejmuje się bez zbiórki o zachodzie słońca, chyba że statek znajduje się na obcym morzu terytorialnym, gdzie banderę nosi się również w nocy.

G. Wyokrętowanie

Wyokrętowanie załogi następuje po całkowitym sklarowaniu statku na pokładzie i wewnątrz oraz odebraniu porządków przez bosmana.

IV. Alarmy i wymagania bezpieczeństwa
 1. Określa się następujące alarmy związane z bezpieczeństwem załogi i statku:
 • ogólny (w tym: opuszczenia statku, człowiek za burtą, wodny)
 • pożarowy.

Rozkład alarmów wywieszony jest w kubryku, mesie, w korytarzu części rufowej oraz w kabinie nawigacyjnej.

 1. Po zaokrętowaniu każdy członek załogi zapozna się z rozkładem alarmów, sygnałami alarmowymi, wyjściami awaryjnymi oraz dopasuje pas ratunkowy i dopasuje pas asekuracyjny.
 2. Na statku zabrania się: poruszania się biegiem lub boso. Zaleca się używanie obuwia sznurowanego bądź zapinanego z zabudowanymi palcami na płaskiej podeszwie.
 3. Zabrania się manipulowania urządzeniami mechanicznymi, elektrycznymi, nawigacyjnymi, radiowymi oraz osprzętem pokładowym (w tym linami). Urządzenia te mogą być obsługiwane jedynie na wyraźne polecenie oficera wachtowego bądź członka załogi stałej, podczas pełnienia wachty nawigacyjnej.
 4. Zaleca się zaplecenie, spięcie lub ukrycie pod czapką długich włosów, szczególnie przy pracy na pokładzie i na masztach oraz zrezygnowanie z noszenia wisiorków, pierścionków, kolczyków itp. ozdób, które przy zahaczeniu o takielunek mogą spowodować zranienie.
 5. Wejście na maszty i bukszpryt dozwolone jest wyłącznie za kapitana i oficera pełniącego wachtę i przy spełnieniu następujących warunków bezpieczeństwa:
  • wejście jest dobrowolne i nikt nie może być zmuszony poleceniem do wejścia na maszt;
  • wejście dozwolone jest wyłącznie w pasie asekuracyjnym stroną nawietrzną;
  • należy trzymać się wyłącznie lin takielunku stałego;
  • zawsze należy zachować minimum 3 punktowe podparcie (2 nogi + 1 ręka lub 2 ręce +1 noga);
  • wszystkie przedmioty zabierane na górę (narzędzia, aparaty fotograficzne) powinny być przywiązane do wnoszącego;
  • o wejściu bądź zejściu z perty należy uprzedzić komunikatem: „Wchodzę/Schodzę” innych żeglarzy znajdujących się na niej;
  • na rei należy być stale przypiętym pasem asekuracyjnym do lifeliny.
 6. Przy manewrach dochodzenia i odchodzenia od nadbrzeża wyskakiwanie na brzeg jest możliwe jedynie na wyraźne polecenie kapitana.
 7. Osoby przebywające na pokładzie pontonu/łodzi ratowniczej ubrane są w kamizelki lub pasy ratunkowe.
V. Dyscyplina
  1. Zabrania się wnoszenia na statek i spożywania napojów alkoholowych jak również posiadania i używania narkotyków i innych środków odurzających.
  2. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu w pomieszczeniach pod pokładem. Na pokładzie zakaz ten dotyczy niepełnoletnich członków załogi. Palenie dozwolone jest wyłącznie na rufie, w drodze – na burcie zawietrznej, w porcie natomiast na burcie od strony wody.
  3. Kapitan ma obowiązek odmówić zaokrętowania osobie, której zachowanie stanowiło w trakcie podróży autokarem, stanowi w momencie zaokrętowania lub może stanowić w trakcie przebywania na statku zagrożenie dla bezpieczeństwa tej osoby, innych członków załogi lub statku, na jej koszt.
  4. Kapitan jest uprawniony do wyokrętowania osoby, której zachowanie stanowiło lub może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa tej osoby, innych członków załogi lub statku, na jej koszt.
VI. Przepisy końcowe

Niniejszy regulamin obowiązuje od 22.082022r.

Gdynia, 2022.08.19 Podpisał

Prezes Zarządu PoZŻ Bogusław Witkowski