§1

Administrator udostępnia użytkownikom serwisu możliwość skontaktowania się z nim zapisując się do elektronicznego biuletynu informacyjnego (newsletter).

Przetwarzanie danych osobowych w związku z korzystaniem z usługi newslettera odbywa się zgodnie z regulaminem Newsletter, zwany dalej „Regulaminem” i określa sposób zawierania i rozwiązywania umów o dostarczenie treści Usługi Newsletter, a także prawa i obowiązki Stron usługi Newsletter, świadczonej elektronicznie za pośrednictwem komunikacji e-mail.

Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Opracowanie Regulaminu jest wypełnieniem obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy z Administratorem na warunkach określonych w Regulaminie Newsletter i Polityce Prywatności strony www.stspogoria.pl.

§2

Pojęciom stosowanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:

 1. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Właściciela Serwisu na rzecz Użytkownika, który dokonał zapisu na listę Użytkowników subskrybujących usługę Newsletter, za pośrednictwem Formularza zapisu na Newsletter;
 2. Formularz zapisu na Newsletter – formularz interaktywny dostępny w Serwisie umożliwiający zapis do usługi Newsletter;
 3. Informacja handlowa – informacja handlowa, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 4. Regulamin – Regulamin Newsletter;
 5. Serwis – strona internetowa pod adresem https://stspogoria.pl/.
 6. Administrator / Właściciel Serwisu – Pomorski Związek Żeglarski z siedzibą w Gdyni, przy al. Jana Pawła II 11, wpisany do rejestru przedsiębiorców oraz do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonych przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049945, NIP 5860104003.
 7. Użytkownik – osoba, która zapisała się na usługę Newsletter, za pomocą Formularza zapisu na Newsletter;
 8. Usługa – usługa Newsletter;
 9. Umowa o Usługi – umowa o świadczenie usługi Newsletter drogą elektroniczną.

§3

Usługa Newsletter

 1. Usługa Newsletter polega na otrzymywaniu przez Użytkownika Newslettera, zawierającego informacje marketingowe, a w szczególności informacje handlowe o usługach Administratora oraz podmiotów współpracujących z nim;
 2. Użytkownik rozpocznie subskrypcję usługi Newsletter drogą elektroniczną e-mail, po uzupełnieniu Formularza zapisu na Newsletter i podania swojego adresu e-mail oraz imienia , a następnie wciśnięcie przycisku „Zapisz się”. Potwierdzenie zapisu nastąpi poprzez wysłanie do Użytkownika aktywnego linku, poprzez który dochodzi do potwierdzenia zapisu i dodania Użytkownika do bazy danych.
 3. W związku z powyższym, dochodzi do  zaakceptowania niniejszego Regulaminu przez osobę podającą dane w formularzu zapisu na Newsletter, w tym do zawarcia umowy o świadczenie usług Newsletter drogą elektroniczną. Z tą chwilą Właściciel Serwisu staje się zobowiązany do świadczenia usług określonych w niniejszym Regulaminie.

§4

Wymagania techniczne

 1. W celu prawidłowego korzystania z Usługi niezbędne jest posiadanie urządzenia podłączonego do sieci Internet posiadającego oprogramowanie umożlwiające odbieranie oraz odczytywanie wiadomości mailowych.
 2. Stosowane przez Administratora systemy i aplikacje zapewniają wysoki standard bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Użytkownik powinien być jednak świadomy, że korzystanie z usługi Newsletter wymaga korzystania z publicznej sieci telekomunikacyjnej (Internetu), co wiąże się ze wzrostem ryzyka wystąpienia następujących zagrożeń:
  • możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną;
  • obecność i działanie oprogramowania typu malware, w tym: wirusów komputerowych, czyli szczególnego oprogramowania, które jest w stanie po uruchomieniu, zarazić pliki w sposób samopowielający, zazwyczaj nie będąc zauważonym przez użytkownika; wirusy mogą być mniej lub bardziej szkodliwe dla systemu operacyjnego, w którym się znajdują. Nośnikiem tego rodzaju oprogramowania mogą być załączniki do poczty elektronicznej;
  • obecność i działanie robaków internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samo powielania, w tym wypadku brak właściwej obsługi (uaktualnianie oprogramowania) systemu informatycznego przez Użytkownika może doprowadzić do skutecznego ataku robaka internetowego;
  • możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware, to jest oprogramowania szpiegującego działania użytkownika w Internecie, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli;
  • możliwość bycia narażonym na cracking (łamanie zabezpieczeń) lub phishing (łowienie haseł);
  • sniffing – niedozwolony podsłuch, inny niż mieszczący się w granicach pojęcia cracking i phishing, polegający na wykorzystaniu sniffera – programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci;
  • możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego lub „złośliwego” oprogramowana, wykonującego czynności niezamierzone przez użytkownika.

§5

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 1. Umowę o Usługi mogą zawrzeć osoby, które posiadają 16 lub więcej lat, podały swój adres e-mail oraz imię w Formularzu zapisu na Newsletter, przycisnęły przycisk „Zapisz się” w tym zaakceptowały niniejszy Regulamin oraz potwierdziły swój adres e-mail poprzez aktywny link przesłany na wskazany adres e-mail;
 2. Formularz zapisu na Newsletter wypełniany przez osobę, która zamierza korzystać z Usługi, wymaga podania prawdziwych danych osobowych oraz ich aktualizowania w razie zmiany.
 3. Użytkownik zawiera umowę o dostarczenie treści cyfrowych w ramach której zobowiązany jest dokonać płatności poprzez podanie danych.
 4. Użytkownik ma prawo w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z Usługi Newsletter, zgłaszając rezygnację w Właścicielowi Serwisu.
 5. Rezygnacja może zostać zgłoszona w sposób następujący:
 • elektronicznie, poprzez użycie przycisku „Wypisz się”, każdorazowo umieszczonego w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach Usługi Newsletter;
 • elektronicznie, poprzez złożenie rezygnacji na adres e-mail: marketing@stspogoria.pl
 • papierowo, poprzez wysłanie rezygnacji na adres: Pomorski Związek Żeglarski, al. Jana Pawła II 11, Gdynia.
 1. Do rozwiązania Umowy o Usługę Newsletter może dojść także z inicjatywy Właściciela Serwisu, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązków wymaganych przez Regulamin lub w przypadku braku aktywności (np. otworzenia wiadomości lub kliknięcia w zawarte w nim linki) Użytkownika przez okres co najmniej roku od ostatniej aktywności.
 2. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zakończenia świadczenia Usługi bez podania przyczyn za uprzednim poinformowaniem Użytkowników.

§ 6

Ochrona danych osobowych oraz poufność

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w szczególności wysyłki Newslettera.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi świadczenie usług.
 3. Przekazane dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy. Okres ten będzie liczony od dnia rozwiązania niniejszej Umowy.
 4. Udostępnienie przez użytkownika identyfikującego go adresu e-mail będzie uznawane jako zamówienie informacji handlowej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Osobom, których dane przetwarzane są w powyższym celu przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 • prawo dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania;
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych;
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych;
 • prawo wniesienia skargi do organu – osobie, której dane dotyczą, przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§7

Ochrona danych osobowych oraz poufność

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w szczególności wysyłki Newslettera.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi świadczenie usług.
 3. Przekazane dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy. Okres ten będzie liczony od dnia rozwiązania niniejszej Umowy.
 4. Udostępnienie przez użytkownika identyfikującego go adresu e-mail będzie uznawane jako zamówienie informacji handlowej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Osobom, których dane przetwarzane są w powyższym celu przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 • prawo dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania;
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych;
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych;
 • prawo wniesienia skargi do organu – osobie, której dane dotyczą, przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§8

Postanowienia końcowe

Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo polskie sądy powszechne.